Liigu sisu juurde

Uuringu läbiviimisel tuleks järgida kindlat nõuete ja reeglite loetelu.. Mõõtmiste arv vastab testribade arvule komplektis. Patsientidel, kellel on kinnitatud diabeedi diagnoos, soovitatakse kasutada A1C-d. Igasugune annuse suurendamine nõuab ettevaatust.

sagedane urineerimine verega ja pöidlaga kaasaegsed ravimid tsüstiit

Amlodipine Medochemie võtmine koos toidu ja joogigaAmlodipine Medochemie't võib võtta koos toidu ja joogiga. Rasedus ja imetamine Võtke Amlodipine Medochemie't ainult vastavalt arsti juhistele.

sagedane urineerimine verega ja pöidlaga geel pasta tsüstiit

Imetamine Kui te toidate rinnaga, ärge võtke Amlodipine Medochemie'd. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Autojuhtimine ja masinatega töötamine Amlodipine Medochemie kasutamine võib anda kõrvaltoimeid, nagu nt pearinglus, peavalu, väsimus või iiveldus, mis rohkemal või vähemal määral võivad mõjutada masinate käsitsemise ja autojuhtimise võimet. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi omaduste kokkuvõte

Täiskasvanud Tavaline annus on 5 mg üks kord päevas. Vajadusel võib teie arst seda suurendada annuseni 10 mg üks kord päevas. Annust tuleb kohandada. Järgige arsti juhiseid.

AMLODIPINE MEDOCHEMIE - 5mg 30TK | Ravimid | Üle ravimi tutvustuse - ldf.ee

Igasugune annuse suurendamine nõuab ettevaatust. Maksafunktsioonihäirega patsiendid Annust tuleb vähendada. Tablett tuleb sisse võtta koos klaasitäie veega. Suruge tabletile õrnalt peale, et seda kaheks murda.

Selliste ilmingute raskusaste sõltub patsiendi keha seisundist, veresuhkru tasemest ja haiguse kestusest. Kui inimesel tekib kustumatu janu suus ja sagedane urineerimine mis tahes päevaajal, näitab see, et tungiv vajadus kontrollida veresuhkru taset. Need ilmingud on diabeedi varases staadiumis esinemise kõige silmatorkavamad näitajad.

Kui teil on tunne, et Amlodipine Medochemie toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Võtke kohe ühendust oma arsti või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga.

sagedane urineerimine verega ja pöidlaga juurdumine urineerida ja uriini lõhna

Kui aega on kulunud üle 12 tunni, peaksite selle tabletikorra vahele jätma ja võtma järgmise tableti tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Laste viienda haiguse sümptomid

Kui te lõpetate Amlodipine Medochemie võtmise Ravi võib muuta või lõpetada ainult arstiga konsulteerides. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik ravimid, võib ka Amlodipine Medochemie põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Väga harva esinevad kõrvaltoimed vähem kui ühel patsiendil kümnest tuhandest, sh üksikjuhud : - Tõsised nahareaktsioonid, nt nahapõletik ja haavandumine, näo, kõri, käte ja jalgade tursed ning hingamisraskused angioödeem.

Need võivad olla vere valgeliblede vähesuse tunnuseks leukopeenia.

Selliste ilmingute raskusaste sõltub patsiendi keha seisundist, veresuhkru tasemest ja haiguse kestusest. Kui inimesel tekib kustumatu janu suus ja sagedane urineerimine mis tahes päevaajal, näitab see, et tungiv vajadus kontrollida veresuhkru taset. Need ilmingud on diabeedi varases staadiumis esinemise kõige silmatorkavamad näitajad.

Need võivad olla vereliistakute vähenenud arvu tunnuseks trombotsütopeenia. Kui ilmneb mõni neist kõrvaltoimetest, pöörduge koheselt oma arsti poole. Muud kõrvaltoimed: Sageli esinevad kõrvaltoimed vähem kui ühel patsiendil kümnest, kuid rohkem kui ühel patsiendil sajast : peavalu eriti ravi algusesunisus, pearinglus, iiveldus, kõhuvalud, näo punetus koos kuumatundega, pahkluude turse ja üldised tursed ödeemid ning nõrkus väsimus.

Diabeedi tüübid

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed vähem kui ühel patsiendil sajast, kuid rohkem kui ühel patsiendil tuhandest : rinnanäärmete turse meestel, seedehäired, suukuivus, torkimistunne nahal, naha puutetundlikkuse langus hüpesteesiasuurenenud higistamine, nägemishäired, tinnitus helin kõrvusunetus, meeleolu muutused sh ärevusdepressioon, värinad, minestamine, ebatavaline südamepekslemine palpitatsioonidvalu. Madal vererõhk, hingeldamine, vesine nina, oksendamine, kõhulahtisus, maitsetundlikkuse muutused, kõhukinnisus, nahalööve, sügelus, juuste väljalangemine, nahavärvuse muutus, punased täpid naha all purpurakrambid, seljavalu, lihas- ja liigesevalu, suurenenud urineerimisvajadus sagenenud urineerimispakitsusöise uriinihulga ebatavaline suurenemine, suurenenud urineerimissagedus, impotentsus, kehakaalu sagedane urineerimine verega ja pöidlaga või vähenemine, üldine halb enesetunne.

Harva esinevad kõrvaltoimed vähem kui ühel patsiendil tuhandest, kuid rohkem kui ühel patsiendil kümnest tuhandest : segasus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed vähem kui ühel patsiendil kümnest tuhandest, sh üksikjuhud : Kõrge veresuhkru tase, närvitundlikkusehäired perfieerne neuropaatiasuurenenud lihasjäikus hüpotooniaköha, kõhunäärme- maksa või maolimaskestade põletik, maksaensüümide aktiivsuse tõus veres, igemete turse, veresoonte põletik, allergilised reaktsioonid, millega kaasnevad sügelus ja lööve mõnikord raskes villilises vormisnõgeslööve, ebatavaline või ebaregulaarne südamerütm, naha suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes.

sagedane urineerimine verega ja pöidlaga rezi põie urineerimise ajal

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Amlodipine Medochemie't pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

Viienda haiguse lööbe pildid

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

TT: Closer to the Edge - TT3D - Subtiitrid saadaval!

Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Mis põhjustel saate määrata diabeedi olemasolu

Pakendi sisu ja muu teave Mida Amlodipine Medochemie sagedane urineerimine verega ja pöidlaga - Toimeaine on amlodipiin. Tsüstiidi haigus kuidas ravida tablett sisaldab kas 5 mg või 10 mg amlodipiini amlodipiinbesülaadina. Kuidas Amlodipine Medochemie välja näeb ja pakendi sisu Tabletid on valged ja ümmargused.

sagedane urineerimine verega ja pöidlaga berberis gomakkord kui tsüstiitide ülevaated