Liigu sisu juurde

Peale loetletud liidete on eesti keeles kaks vähendava ehk deminutiivse tähendusega liidet -ke ne ja -u. Adjektiivist lähtuvad tuletised on enamasti halvustavad, v. Loodusteaduste sõnavaras kasutatakse V r-liidet ka loomanimetustes, nt mähkur, ujur, tuhkur. Mõnel juhul väljendatakse deminutiivsust omastavakujulise sõnavormiga, nt poja, venna, Jaani.

Все о ландшафтном дизайне

Telkimisala: Telkimisala - on telkimiseks ja lõkke tegemiseks ette valmistatud ja tähistatud ning suunava teabega varustatud külastusobjekt. Lõkke tegemise koht või kohad telkimisalal võivad olla lahtised või kattega sädemepüüdjaga.

laulva valu alumises kõhus

Lõkkekoht: Lõkkekoht - on lõkke tegemiseks ette valmistatud ja vastavalt tähistatud külastusobjekt. Lõkkekoha tulease võib olla lahtine või kattega sädemepüüdjaga. Kattega lõkkekoht: Metsaonn: Metsaonn - on lihtsa konstruktsiooni ning reeglina ühe ruumi ja spartaliku sisustusega lukustamata uksega hoone. Metsaonni kasutamine toimub igaüheõiguse põhimõtete alusel, on kasutajale tasuta, kuid üldjuhul ööbimiseks üheks ööks.

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

Metsamaja: Metsamaja - on lihtsa konstruktsiooni, enamasti ühe ruumi ja spartaliku sisustusega lukustatud uksega hoone. Loodusmaja: Loodusmaja - on seminaride, nõupidamiste ja loodusteemaliste ürituste korraldamiseks sisustatud maja. Külastuskeskuses on teabepunkt, ekspositsioon, avalikuks kasutamiseks teabekogu.

laulva valu alumises kõhus

Teabepunkt: Teabepunkt - on piirkonna pärandkultuuri- ja loodusväärtuste kohta käiva ning RMK külastustaristut puudutava teabe esitamiseks rajatud või kohandatud koht. Enamik ik-tuletisi on nimetavas kahesilbilised esma- või teisevältelised sõnad, nt pisik, saadik.

  1. Все о ландшафтном дизайне
  2. Сьюзан была убеждена, что это невозможно.

Erandlikult on kolmandas vältes number- tütar- ja mõte-tüüpi sõnadest lähtuvad tuletised, nt aadlik, samblik, keermik. Mitmesilbilistes eesti kohanimedes esineb mõlemat võimalust, nt rakver e lane, viljand i lane, jõgev a lane, aser i lane, haapsal u lane.

laulva valu alumises kõhus

Kui tuletusalus ei näita isiku sugu nt eestlane, juutsiis -nna või -tar lisab ainult naissootähenduse: eestlanna, juuditar. Tuletist kuninganna kasutatakse nii naissoost valitsejanna kui ka kuninga abikaasa tähenduses, niisamuti on kuningatar nii kuningriigi naissoost valitseja kui ka kuninga tütar. Argikeele ja slängisõnad võivad aja jooksul neutraliseeruda, kirjakeelseks on saanud nt pastakas ja vildikas.

Matkatee 1. Vali võimalused Liigu edasi 2.

Erandid: koore ürask, linask. Erandid: möödanik, hapnik, süsinik, vesinik.

Otsingu tulemused

Liide ei ole tänapäeval produktiivne. Tuletustüve vokaal on a või i.

laulva valu alumises kõhus

Liide on eriti produktiivne oskuskeeles. Selle rühma eeskujul on erandlikult tuletatud ka liikmeskond ja jaoskond. Verbide puhul liitub -kond konsonanttüvele, nt võistkond, pöördkond.

SÕNAMOODUSTUS

Rindtarindis võib korduva kond-liite ära jätta, justnagu oleks ta liitsõna põhisõna, nt mees- ja naiskonnad. Õigekirjutuse poolest aga ei erine kond-liide muudest liidetest. Ka kond-tuletiste puhul kehtib häälikuühendite kirjutamise reegel, mille järgi kirjutatakse kaashäälikuühendis iga täht ühekordselt, v.

Muude tüvede välde enamasti säilib, nt andmestik, kombestik, luitestik. Paljud tuletised on oskussõnad, mis erinevad samatüvelistest stik- ja kond-tuletistest mingi tähendusvarjundi poolest. Vähendusega kaasneb enamasti hellitlev varjund. Vahel võib see olla ka halvustav, nt värvitud daamike, või tühisust toonitav, nt Tal on seni ilmunud vaid paar raamatukest.

Liitele võib eelneda tüvevokaali asemel teine vähendusliide -u, nt laevuke, lapsuke, naisuke, pojuke, tuluke, või vokaal -i, mis samuti osutab vähesusele, nt vennike, mehike.

Esineb omaette vaid üksikutes sõnades, nt ratsu, poisu, poju, kiisu, kutsu, tavalisem koos ke ne -liitega.

Nimisõnaliited tuletavad nimisõnu, mis väljendavad: tegevust -mine, -mine, -m, -us, -u, -e, -ng, -k, -ndus, -nd, -e : -me, - a m, -is isikut või asja -lane, -nna, -tar, - a rd, -sk, -nik, -ja, -nu, -tu, - V r, -ik, -ts, -kas, -el, -i kogu või ala -kond, -stik, - i stu, -la, -mu, -mik, -ndik Liited on jaotatud tähendusrühmadesse nende esmase tähenduse alusel.