Õppelepingu sisu

I. ÕPPELEPINGU ÜLDTINGIMUSED
1.1 Laste tantsukool LDF Tantsukool (edaspidi nimetatud Kool) on registreeritud mittetulundusühinguna LDF DANCE CLUB MTÜ registreerimisnumbriga 80387314 ja juriidilise aadressiga Punane tn 56, Tallinn 13619.
1.2 Käesolev leping sõlmitakse Kooli volitatud esindaja ja Kooli õpilaseks (edaspidi nimetatud Õpilane) saada sooviva lapse vanema või seadusliku esindaja (edaspidi nimetatud Lapsevanem) vahel. Laps on Kooli õpilane alates käesoleva lepingu allkirjastamise hetkest kuni selle lepingu kehtivuse lõppemiseni.
1.3 Kool on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis, mis annab Lapsevanemale õiguse arvata õppekulu maksustamisperioodi tulust maha.
1.4 Õpilane tohib külastada ainult tema vanusekategooriale vastavaid treeningrühmi.
1.5 Õpilasel on õigus üheaegselt ainult ühe tantsustiili omandamiseks. Antud piirang ei kehti piiranguteta abonemendi omanikele.
1.6 Õpilase tantsulise ettevalmistuse taseme määrab treener vastavalt valitud stiilile. Treeneri soovituste põhjal määratakse Õpilane kas algajate või edasijõudnute rühma.
1.7 Koolil on õigus avaldada enda tehtud foto- ja videomaterjale, milles esineb Õpilane, oma avalikes interneti ressurssides (sh kodulehekülg, Facebook, Vimeo, Youtube).
1.8 Riigipühadel Kool ei tööta.

II. ÕPPEMAKS
2.1 Koolis õppimine on tasuline vastavalt kehtivale hinnakirjale.
2.2 Lapsevanem tasub õppemaksu igakuiselt seni, kuni laps on Kooli Õpilane ja Koolis toimub õppetöö.
2.3 Lapsevanem tasub õppemaksu kas Koolis kohapeal läbi makseterminaali või sularahas või pangaülekandega arveldusarvele EE942200221062326776 LDF DANCE CLUB.
2.4 Õppemaks esimese kuu eest tuleb tasuda hiljemalt päeval kui Õpilane tuleb esimesele treeningule.
2.5 Õppemaks ei hõlma selliseid lisatasusid nagu esinemiskostüümide rent, laagrid, meistriklassides, kohalikel ja rahvusvahelistel festivalidel/ konkurssidel/ võistlustel jne osalemisega seotud kulud.
2.6 Kõigi Õpilase lisatreeningute eest tuleb tasuda eraldi.
2.7 Tasumata õppemaksu korral Õpilast treeningutele ei lubata.
2.8 Koolis treeningutelt puudumine tervislikel põhjustel ei vabasta Õpilast tema külastatavale rühmale kehtivast õppemaksust.
2.9 Treeningutelt puudumine ühel nädalal ei anna Õpilasele õigust külastada mõnel teisel nädalal rohkem treeninguid kui võimaldab valitud makseplaan.

III. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Õpilase õigused ja kohustused
3.1.2 Õpilane kohustub kinni pidama kooli sisereeglitest.
3.1.3 Õpilane kohustub osalema koos rühmaga kõigil üritustel ja võistlustel, kui rühma treener on nii otsustanud.
3.1.3.1 Kui Õpilane puudub tervislikel põhjustel, peab Lapsevanem esitama arstitõendi.
3.1.3.2 Kui Õpilane puudub mõjuva põhjuseta, saab ta demonstratsioonesinemistel ja võistlustel osaleda treeneri äranägemisel, Koolil aga on õigus viia Õpilane üle nõrgemasse rühma.
3.2 Lapsevanema õigused ja kohustused
3.2.1 Lapsevanem kohustub kinni pidama Kooli sisereeglitest.
3.2.2 Lapsevanem kohustub tasuma õppemaksu õigeaegselt.
3.2.3 Lapsevanem kohustub teavitama Kooli juhtkonda Kooli kogutavate Õpilase või Lapsevanema isiklike andmete muutumisest.
3.2.4 Lapsevanem kohustub Õpilasele tutvustama Kooli põhikirja ja reegleid.
3.2.5 Kui Õpilase kultuuritu käitumine põhjustab Koolile varalist kahju, on Lapsevanem kohustatud selle kahju hüvitama võrdväärselt tekitatud kahjuga.
3.2.6 Lapsevanemal on õigus saada teavet Kooli õppeprotsessi kohta.
3.3 Kooli õigused ja kohustused
3.3.1 Kool kohustub õppetööd korraldama ja läbi viima vastavalt õppeplaanile.
3.3.2 Kool kohustub võimaldama Lapsevanemale Kooli sisereeglitega tutvumise võimaluse.
3.3.3 Tulumaksuseaduse §57 p 6 kohaselt kohustub Kool edastama Lapsevanema tasutud õppemaksu andmed Maksu- ja Tolliametile.
3.3.4 Koolil on õigus Lapsevanemaga sõlmitud õppelepingut ühepoolselt muuta.
3.3.4.1 Kool kohustub Lapsevanemat kavandatavatest õppelepingu muudatustest teavitama enne nende jõustumist.
3.3.5 Koolil on õigus Õpilane Koolist kõrvaldada kui
3.3.5.1 Õpilane rikub punktist 3.1.1 tulenevaid kohustusi
3.3.5.2 Lapsevanem rikub ükskõik millist punktides 3.2.1–3.2.4 toodud kohustust

IV. LEPINGU KEHTIVUS
4.1 Leping on lõppenud, kui:
4.1.1 Lapsevanem esitab kirjaliku avalduse (sobib ka e-kirjaga saadetud teade), et laps ei tule enam Kooli.
4.1.2 Õpilane on Koolist välja heidetud.
4.2 Tasu ühe ja sama lapse õppelepingu ühe õppeaasta jooksul teistkordse sõlmimise eest on 20 €.